Ökad osäkerhet påverkar utlåningen till företagen i Östergötland

Sex av tio bankkontor tror på en försämrad konjunktur efter Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt är det färre bankkontor som ökar sin utlåning till företagen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförts på uppdrag av Almi. I Östergötland är det framför allt den ökade osäkerheten som påverkar.

Pressmeddelanden 20 april 2022 08:33
Det här är ett pressmeddelande. Texten är inskickad av företaget.

 – De som vi lånat ut till verkar det gå bra för. Vi får större amorteringar tillbaka än vi räknat med. Nyutlåningen går långsammare och vi märker att många är försiktiga med att dra på sig nya investeringar. Samtidigt ser vi att en ökad andel av utlåningen går till innovationer och marknadslanseringar, säger Mats Philipsson, vd Almi Östergötland.

 

Majoritet tror på försämrad konjunktur

Andelen bankkontorschefer som tror på en försämrad konjunktur på kort sikt har gått från 17 procent i december månads mätning till 60 procent i mars. I föregående mätning trodde 46 procent på en förbättrad konjunktur på kort sikt. Den siffran har nu sjunkit till 11 procent. På lång sikt tror 58 procent på en försämrad konjunktur, jämfört med 11 procent i föregående mätning.

 

– Det är svårt att bedöma hur konjunkturen kommer utveckla sig, utvecklingen av kriget ihop med räntehöjningar och inflation skapar en stor osäkerhet om framtiden. Samtidigt har vi i Östergötland en stor branschbredd som gör att vi inte påverkas lika mycket av konjunktursvängningar. 

 

Färre än tidigare tror på ökad utlåning

En tredjedel av bankerna ökar sin utlåning, vilket är klart färre än föregående kvartal. Det är även färre bankkontor som tror att utlåningen kommer att fortsätta öka. I december månads mätning trodde 60 procent på en ökad utlåning på kort sikt, den siffran har nu sjunkit till 52 procent. Även vad gäller utlåningen på lång sikt minskar andelen bankchefer som tror på ökad utlåning.

Ökad andel anser att det blivit svårare att få lån 
Andelen bankchefer som bedömer att det är något svårare att få lån ökar från 5 procent i förra kvartalet till 17 procent.

– På Almi kan vi komplettera bankernas utlåning och täcka en större del av lånebehovet. Vi har också tagit fram riktade lösningar, såsom erfarenhetsutbyten mellan vd:ar, framtidssimulering och det gröna lånet som kan vara till stor hjälp för företag som vill göra en hållbarhetsomställning, säger Mats Philipsson.

Om undersökningen

Syftet med Almi Företagspartners Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutsäga vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet. 

 

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet som väljs ut genom ett obundet slumpmässigt urval. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 mars–21 mars 2022. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi AB. 

 

Läs Almis Låneindikator, mars 2022, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar


Ämnen du kan följa