Företagen i Östergötland får svårare att låna

Nio av tio bankchefer bedömer att konjunkturen kommer att försvagas. Dessutom kan det bli svårare för företag att få banklån. Det visar Almis Låneindikator. Samtidigt ser Almi att intresset för en viss typ av lån ökar.

Ökad pessimism hos bankerna 
Undersökningen visar att bankcheferna är mer pessimistiska nu än under pandemin. Den största skillnaden är att det är fler som tror att konjunkturnedgången blir betydlig. 

 

– Generellt håller vi med om den bilden, det kommer en lågkonjunktur. Men i Östergötland har vi ett friskt näringsliv och entreprenörer som har varit duktiga på att ställa om i tid. Så det finns utmaningar, men samtidigt en stabilitet i företagen. Östergötland brukar klara sig bra i lågkonjunkturer, säger Gunilla Byström, Kreditchef och Affärschef på Almi Östergötland.

 

Bankernas utlåning kan minska 
Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.

 

– De företag som har klarat sig bättre genom tidigare lågkonjunkturer har varit tidiga med att se över likviditet och kassaflöden så att företaget inte hamnat i en ofördelaktig situation. Här tycker jag att man ska ta hjälp av oss för att simulera ekonomin ett par eller tre år fram i tiden och se hur olika yttre faktorer kan påverka. Allt fler ser också möjligheter i att investera i hållbar omställning. Här kan Almis gröna lån vara till hjälp, säger Henrik Dahlström, vice vd på Almi Östergötland. 


Almis utlåning oförändrad

Det finns en förväntan hos Almi i Östergötland om att den egna utlåningen inte kommer att minska.


– En av våra uppgifter är att dela risk med banker och komplettera deras utlåning så att livskraftiga företag kan klara sig. Dessutom ser vi ett ökat intresse för lån till hållbarhetssatsningar, där vårt gröna lån blir alltmer populärt, säger Gunilla Byström.


Ökat intresse för hållbarhetssatsningar 
Almis gröna lån har blivit alltmer efterfrågat i Östergötland. Inte bara på grund av högre energipriser, utan många ser en möjlighet i att bli mer attraktiva som arbetsgivare – en viktig konkurrensfaktor när det råder kompetens- och arbetskraftsbrist. Ökad medvetenhet om sociala hållbarhetsfaktorer har också bidragit till ett stärkt intresse för frågorna. 

 

– Företag som ser hållbarhet som ett affärsintresse blir också mer finansiellt hållbara och framtidssäkrade, säger Henrik Dahlström och Gunilla Byström.

 

Sammanfattande fakta om resultatet i Låneindikatorn  
  

  • Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.
  • Nio av tio bankchefer tror på en försvagad konjunktur det närmaste året. 
  • Hälften av dessa tror på en betydlig försvagning under det närmaste året, medan den andra hälften tror att konjunkturen försvagas något. 
  • Tidigare kvartal och under mars 2020 trodde cirka 70 procent på en försämrad konjunktur och enbart fyra procent trodde på en betydlig nedgång under det närmaste året. 

 

Fakta om Almis utlåning  

 

  • Almis utlåning ökar i många delar av landet, eftersom Almi kompletterar bankers utlåning och delar risk med dem. 
  • Almis regionala vd:ar ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor bland företag. 
  • Det gröna lånet för hållbarhetssatsningar har blivit en allt större del av Almis totala utlåning. 
  • Högre energipriser bidrar till det ökade intresset, men också att företag ser andra vinster, som att de blir mer attraktiva som arbetsgivare och hittar nya affärsmöjligheter. 

 

Läs Almis Låneindikator, september 2022, här » 

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar 

 

För ytterligare information kontakta: 

 

Henrik Dahlström, Affärschef/Vice vd Almi Östergötland

henrik.dahlstrom@almi.se, 013-20 07 13

 

Sohana Josefsson, HR, marknad & kommunikationsdirektör, Almi 

sohana.josefsson@almi.se, 072-200 39 24 

 
Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser, som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet. 

 

Om undersökningen 
Syftet med Almi Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutse vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet. Låneindikatorn genomförs av Origo Group. Denna mätning är nummer 72 i ordningen sedan starten i september 2004. Samtliga bankkontorschefer ingår som målgrupp i undersökningen. Från dessa har 102 valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval och telefonintervjuer har genomförts med dem under perioden 7–26 september 2022. Felmarginalen i studien på totalnivå är max +/- nio procentenheter.