Ett Linköping utan våld

8 mars 2017 00:10

Kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor blir inte bättre. Det är hög tid för Sveriges kommuner att ta sitt lagstadgade ansvar och tillgodoser sina medborgares grundläggande mänskliga rättighet att få leva ett liv fritt från mäns våld.

Enligt BRÅ: s preliminära statistik för 2016 anmäldes 12 sexköpsbrott, 83 fall av våldtäkt mot kvinnor och 81 fall av sexuellt ofredande mot kvinnor i Linköping. Anmälningarna är bara toppen av isberget, när det gäller sexuellt våld anmäls enbart 10 % av det verkliga antalet våldtäkter som män utsätter kvinnor fö.

I Sverige bär kommunen ansvaret för alla som vistas i kommunen. När det gäller kvinnor och barn som utsatts för mäns våld brister många kommuner i det ansvaret. 2015 publicerade riksförbundet Unizon för första gången Kvinnofridsbarometern, där kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation rankades. Två år senare har Unizon gjort en uppföljning och resultatet ser dystert ut.

Kommunerna ska arbeta systematiskt mot mäns våld men sex av tio kommuner uppger att de inte har mätbara mål för arbetet. Nära hälften av alla kommuner har inte utvärderat arbetet de senaste fyra åren eller avsatt särskilda medel för arbetet med kvinnofrid. Nära hälften har inte heller kartlagt förekomsten av våld och behovet av stöd och skydd i kommunen. Att kartlägga våldet är grundläggande för att kunna ge stöd och skydd till kvinnor och barn och för att kunna arbeta förebyggande mot mäns våld.

Vi på Novahuset arbetar varje dag med att stötta människor - oavsett ålder och könsidentitet - som utsatts för sexuellt våld och kränkningar. Utöver vårt stödarbete för sexuellt utsatta är vi även ute och föreläser gratis i skolorna, där vi finner att skolan brister i att informera elever om sexuellt våld, normer och myter om sex. Vi möter även ofta bristande kunskap även inom området kvinnors våld mot män. Dagligen möter vi pojkar och män som blivit utsatta av sina mammor, fastrar, systrar och i många fall partners. Även om majoriteten av alla anmälningar som inkommer berör mäns våld mot kvinnor och barn så kan vi inte blunda inför det mörkertal män som inte anmäler. Att arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld rent generellt är oerhört viktigt, och borde ske överallt. Vi måste krossa alla myter om både offer och förövare och inse att det här är något som påverkar alla kön, alla åldrar och alla samhällsklasser. Vi ser det stora behovet och är grundade i att samarbete är nyckeln till ett framgångsrikt arbete mot mäns våld mot kvinnor. I förra årets Kvinnofridsbarometer – där Linköping kom på plats 90 av 200 – ser vi att det finns stora brister inom kommunen i kompetensen om sexuellt våld.

Inför släppet av Kvinnofridsbarometern 2017 hoppas vi att kommunen vågar lyfta det tabubelagda ämnet sexuellt våld, och att de slutar förbise det faktum att i relationer där fysiskt våld förekommer så utsätts ofta kvinnor och barn för sexuellt våld. Vi kan inte behandla det ena ämnet utan att beröra det andra. På Novahuset hjälper vi dagligen de som blivit sexuellt utsatta i hemmet, så när ska kommunerna ta sitt ansvar och börja arbeta sida vid sida med oss?

Utöver att lyfta tabun ser vi gärna att Linköping, för att nå ett jämställt Linköping fritt från våld:

- Arbetar förebyggande genom att man prata om värderingar och krossa myter om sexuellt våld skolor och förskolor.

- Tar fram och tillämpar mätbara mål för kvinnofridsarbetet i handlingsplaner för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

- Skriver in kvinnofrid som eget budgetområde i kommunens budget, endast då kan rätt resurser avsättas

- Genomför behovsanalyser av i vilken omfattning och vilka insatser som behövs för att kunna garantera stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn och följ upp att insatserna fick effekt

Kvinnodagen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
NOVAHUSET föreningen mot sexuellt våld

Ämnen du kan följa