Detaljplanen som föreslås ger möjlighet för Söderstaden, som äger tomten där det tidigare låg tre envånings radhuslängor, att uppföra tre flerbostadshus på området. Det innebär att cirka 50 lägenheter kan byggas. Husen får bli tre våningar höga och nockhöjden är max 14 meter.

Ett samrådsmöte har redan hållits, dit ett tiotal personer kom.

– De ställde framför allt frågor om standskydd och höjden på husen, säger Linda Gustafsson, plan- och bygglovschef. 

Synpunkter på detaljplaneförslaget ska framföras skriftligt senast den 18 september. Efter det ska planen ut på granskning, förmodligen under november, innan ett beslut sen kan tas i kommunfullmäktige.