Oklart om domstolen synar Brunnsparken

Det är cirka 20 procent av de ärenden som överklagas till mark- och miljööverdomstolen som får prövningstillstånd. Inom två månader får vi veta om detaljplanen gällande Brunnsparken är en av dem.

8 januari 2019 19:30

Den 12 december överklagade Söderköpings kommun domen från mark- och miljödomstolen som upphäver detaljplanen för Söderköping 3:45 (Eriksvik). Domstolen anser inte att det finns tillräckliga skäl till att upphäva strandskyddet i området. Kommunens förhoppning är att domen ska ändras så att de kan fortgå med planerna på sex flervåningshus i bortre änden av Brunnsparken.

Men för att ärendet ska tas upp krävs prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen – och det ges endast till cirka en femtedel av alla överklaganden som kommer in.

– När det gäller PBL-mål (plan- och bygglovsmål, reds anm.) är det lite färre faktiskt, säger Fredrik Ludwigs, hovrättsråd.

Svea hovrätt tar upp ungefär 40 procent av tvistemålen, vilket är det som är mest jämförbart med den här typen av mål. I Högsta domstolen däremot släpps betydligt färre mål upp, bara någon procent.

För att avgöra om prövningstillstånd ska ges går en jurist igenom alla handlingar i målet och föredrar det sedan muntligt för tre domare. De beslutar därefter om det finns skäl att bevilja prövningstillstånd.

Det finns tre olika skäl som kan uppges. Ändringsdispens innebär att man misstänker att något skulle kunna vara fel i domen medan granskningsdispens oftast gäller mer omfattande mål.

– Man kanske behöver gå igenom fallet mer grundligt och det kan finnas ny bevisning som åberopas, säger Fredrik Ludwigs.

Det tredje skälet är prejudikatsdispens.

– Domen kan vara välmotiverad och riktig men det kan vara en fråga som är ny, och då är det viktigt att vi kan ta upp och fastslå det.

I kommunens överklagande står det bland annat att de anser att det behövs en prejudicerade dom från mark- och miljööverdomstolen. Kommunen anser att de i handlingarna visat på särskilda skäl till att upphäva strandskyddet i området, och att domstolen borde ha praktiserat "utförligare processledning" innan målet avgjordes. Deras argument är bland annat att marken redan är ianspråktagen av byggnader och en tennisbana, samt att strandområdet är avskiljt från området genom en gångbana. De anser också kravet på lokaliseringsalternativ vara uppfyllt.

Mark- och miljööverdomstolen har som mål att avgöra prövningstillståndsfrågan inom två månader efter att målet kom in till domstolen.

– I de flesta fall klarar vi av det, säger Fredrik Ludwigs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa