Så ska nyanlända komma snabbare i jobb

Nu görs en nysatsning för att snabba på processen för de nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden eller börja studera.

27 april 2018 19:00

Det handlar om ett samarbete mellan Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen i stan. Arbetet sker efter en framtagen modell som bygger på ett gemensamt kartläggnings- och analysarbete av kompetensförsörjningsbehovet i Norrköping.

Efter att man ser vilka kompetenser som behövs i såväl kommunen som i det privata näringslivet, matchas sedan dessa med intresse och kompetens hos de personer som kommit till Sverige. Utifrån den kartläggning som har gjorts har fyra olika jobbspår tagits fram inom eget företagande, restaurang och storkök, industri och särskilt spår för personer utan gymnasial utbildning.

– Överenskommelsen har ett stort värde då vi behöver fokusera på arbetet tillsammans för individens väg till kompetensutveckling och arbete. Den här modellen främjar det lokala näringslivet och hjälper samtidigt nyanlända att snabbare komma ut i studier och arbete, säger Inger Schroeder, chef för Arbetsförmedlingen i Norrköping.

Genom att korta tiden det tar för en nyanländ att komma i egenförsörjning, minskar även antalet som är långtidsberoende av ekonomiskt bistånd.

– Nyanländas etablering på arbetsmarknaden är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Egen försörjning har avgörande betydelse både för den enskilde individens frihet och för att samhället ska hålla ihop såväl ekonomiskt som solidariskt, säger Lars Stjernkvist (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Pernilla Thott Ljung, kontorschef arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret, fortsätter:

– Att utforma jobbspår via utbildning är ett sätt att stärka kompetensförsörjningen till olika branscher. Vi kommer fortsätta utveckla ytterliga jobbspår under kommande år och välkomnar dialog med branschrepresentanter och aktörer i näringslivet. Konjunkturen är god, efterfrågan på medarbetare stark och många vill komma i kontakt med sina kanske blivande arbetsgivare.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) besökte Norrköping på torsdagen och lyfte fram samarbetet i Norrköping som ett gott exempel för att nyanlända snabbare ska komma i egenförsörjning.

– Arbetsförmedlingen behöver reformeras och då kan man göra som i Norrköping där kommunen, arbetsförmedlingen och företagen jobbar tillsammans! Man har jobbat hårt för att pressa ned arbetslösheten bland ungdomar och nu gör vi likadant med lokala jobbspår för nyanlända!

DUA

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Delegationens uppdrag är att verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbetslöshet inom målgruppen får större genomslag på lokal nivå.

Källa: www.dua.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa