Vi har tidigare skrivit om planerna för nybyggnation vid fastigheterna Mjölnaren 14 och 15, det vill säga intill den anrika byggnaden Sista supen vid Skvallertorget.

Samhällsplaneringsnämnden har nu gatt samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Syftet med den nya planen är att möjliggöra en utveckling av området med en blandning av bostäder, centrumverksamheter, kontor och grönska. Den ska även ge skydd för kulturhistoriska värden. Samråd ska hållas så att berörda kan få tycka till.

Exploatörens förslag innehåller hus som varierar mellan fyra och sju våningar. Frågan om lämplig höjd för bostadsbebyggelse avgörs dock genom prövning enligt plan- och bygglagen. Husen bör utformas så att de trappar ner i höjd mot Skvallertorget och befintlig bebyggelse längs med Västgötegatan.