Utredning fann omfattande brister

Arbetsmiljön på gata-park beskrevs som kaosartad trots att kommunen lagt stora summor på att förbättra den. En ny utredning pekar också på en rad brister.

24 maj 2017 09:45

Tidningen har tidigare kunnat berätta om problemen med arbetsmiljön på gata- och parkenheten och dess tre delar planering, anläggning och drift. En enkät som facken genomförde framkom att det fanns stora brister i kommunikationen och osäkerhet kring om resurserna utnyttjades på bästa sätt. Tidningen hade också fått signaler om att problemen inte lösts och flera källor påpekade att arbeten tar längre tid och blir dyrare. Ansvariga chefer medgav då att det finns problem i organisationen, men ansåg inte att det påverkat tidsplaner eller ekonomin.

Sedan dess har gata- och parkchefen Jan Sundström köpts ut från kommunen för över 700 000 kronor. Men tekniska förvaltningen har också lagt stora pengar på att hantera arbetsmiljöbristerna, totalt nära 300 000 kronor på olika konsulter.

– Det här har varit utbildningar för all personal, inte bara några enskilda. Det har också framkommit att det finns tydliga brister i organisationen och utifrån det så tycker jag att det här har varit vettigt. Det hade kostat betydlig mer om vi inte fått hjälp, säger Fredrik Feldt, teknisk chef.

En av konsulterna gjorde en omfattande utredning med olika arbetsgrupper. Resultatet av utredningen pekar på en rad brister.

– Jag delar den uppfattningen. Det finns brister i ledning, styrning, ansvar och roller. Det är också det som verksamhetschefen haft i uppdrag att arbeta med. Det där är ingenting nytt, säger Fredrik Feldt.

Verksamhetschefen Jan Sundström är dock utköpt. Ansvaret att åtgärda organisationen ligger därför nu på Fredrik Feldt själv som gått in som tillförordnad. En del i det arbetet är att hitta en ny verksamhetschef.

Konsultutredningen fanns brister i hur organisationen som sådan fungerade, bland annat i styrning och att rollfördelningen är oklar. Innan konsulten togs in för att konstatera detta hade dock förvaltningen redan lagt över 150 000 kronor på en annan konsult som skulle försöka förbättra kommunikationen mellan verksamhetens olika delar.

Borde ni inte utrett problemen innan ni tog in konsulter för åtgärder?

– Det kan man kanske tycka. Men när man gör saker i egen regi så är det inte lika uppstyrt. Det sker mer i dialog och då är kommunikation oerhört viktigt, säger Fredrik Feldt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa