Ny väg dras över stock och sten

Nästa höst ska den nya sträckningen av väg 34 mellan Motala och Borensberg vara klar. Fram till dess måste både skog och berg forceras. Men för entreprenören NCC är det ett – jämförelsevis – lättarbetat projekt.

5 juni 2019 06:00

– Vi jobbar på jungfrulig mark och får vara ifred från annan trafik. En vanlig vägbreddning är mer komplicerad med avstängningar och bilister som numera har tappat all respekt för vägbyggare. Ja, så det är otroligt skönt att få vara här. Här har vi en säker arbetsmiljö, säger NCC:s projektchef Christer Jansson.

Han och beställaren Trafikverkets projektledare Lisa Herland tar oss till en punkt strax norr om Hållingstorp. Väg har brutits genom skogen, passerat ett stycke åkermark och för en stund gjort halt vid ett korsande bro/tunnelbygge. Här har man fått spränga berg och krossad sten ligger i högar.

– Det här är också ett projekt med relativt liten koldioxidbelastning. Jord som schaktas och berg som sprängs återanvänds direkt som fyllnadsmaterial i vägbygget. Vi är självförsörjande och slipper långväga materialtransporter, konstaterar Lisa Herland.

Totalt omfördelas därmed 6000 ton berg och 2000 ton jord. Och tekniken är avancerad. En drönare skickas upp för att för att mäta in och mängdberäkna den fyllnad som går åt per etapp.

Förutom vägrätt har ett fritidshus fått lösas in för att sedan rivas. Ett annat hinder i terrängen har varit Prästgårdsbäcken norr om Kristbergs kyrka.

– Med den planerade vägsträckningen skulle den gått kringelikrokigt på både sidor om vägen, vilket hade inneburit problem för jord- och skogsbruket. Men efter en vattendom har vi kunnat lägga om den så att den nu går i en ny bäckfåra 700 meter enbart norr om vägen, säger Lisa Herland.

Landskapsarkitekter har varit inkopplade på utformningen av vägsträckningen. Det moderna sättet att bana väg går ut på att följa omgivningarnas linjer i både sid- och höjdled. I det här fallet betyder det att vägen blir mjukt kuperad.

Väg 34 läggs om från Ervasteby åt Motalahållet och fram till Borensbergs förbifart, en sträcka på 9,3 kilometer.

Syftet är att höja trafiksäkerheten och samtidigt vinna tid för bilburna arbetspendlare mellan Motala och Linköping. Projektet har varit planerat sedan mitten av 00-talet och redovisade inledningsvis en handfull alternativa dragningar. Nu dras trafiken om i en lätt böjd sträckning rakt norr om den nuvarande.

Trafikverket slipper därmed byggnader nära väg och ett antal utfarter mot vägen. Istället för de många, långa och trånga 70-sträckorna mellan Motala och Borensberg kan man fortsättningsvis genomgående tillåta 100 km/tim i mötesfri 1 + 2-väg med mitträcke.

– Det blir också mer viltstängsel i skogsmark och vi bygger in särskilda hinder för vildsvinen, säger Christer Jansson.

Totalt investeras omkring 200 miljoner kronor, inklusive utredningar, markinlösen, projektering och produktion.

Den snabbare bilpendlingen – en minut per fordon – beräknas ge en samhällsnyttig vinst på 5,5 miljoner kronor per år.

Tidsplanen är att kunna öppna den nya sträckningen i november nästa år.

– Det klarar vi. Förhållandena med mark och annat är som sagt bra. Den enda kontakt vi kommer att ha med övrig trafik blir när vi avslutningsvis bygger anslutningarna i Ervasteby och Borensberg. Där uppstår också störningar i trafiken som under en period får signalregleras, säger Christer Jansson.

Vad händer sedan med den gamla delen av 34:an?

– Den blir kvar för trafik till fastighet och för den regionala busstrafiken, därför kommer vi också att förbättra busshållplatserna, säger Lisa Herland.

Nya väg 34

Kostar totalt 200 miljoner. Genomförs av Trafikverket och bekostas av Region Östergötlands länstransportplan.

Ordervärde för NCC: 128 miljoner.

Utformning: 1 + 2-väg, mitträcke, dimensioneras för 100 km/tim.

Förutom vägdragning: En betongbro och tre tunnlar för korsande gång- och cykeltrafik.

Syfte: Minska olycksrisken och förkorta pendlingstiden Motala–Linköping, förbättra framkomligheten för alla trafikanter.

Sysselsätter: Som mest 45 man.

Trafikmängd idag: Cirka 6100 fordon per dygn.

Trafikövervakning: Inga fartkameror, vare sig utmed nya sträckningen eller fortsättningsvis på den gamla.

Klart: November 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda