– Verksamheten vid Karlshults avloppsreningsverk kan innebära olägenheter. Vi kan inte ta risken att lukten sprider sig in i ett bostadsområde. Åtgärderna vi skulle tvingas ta för att undvika problemet skulle bli för dyra, säger Lena Petersson Forsberg, planchef på Motala kommun.

Hon menar att man även måste se framåt.

– Vi blir fler invånare i Motala och reningsverket kan komma att behöva byggas ut. Hur vet vi inte just nu.

Artikelbild

| Det aktuella området ligger granne med Karlshults skola och Borens idrottsplats.

Redan när man började titta på Offerbyområdet fanns vissa aningar om att närheten till reningsverket skulle kunna innebära en olägenhet. Nu har en utredning visat att så är fallet.

– När ett nytt bostadsområde planeras finns det alltid knäckfrågor som vi måste få svar på genom att göra en ordentlig utredning. I vissa områden kan det vara buller eller trafiksituationen. I det här fallet är det alltså lukten från reningsverket förklarar Lena Peterson Forsberg.

Tanken var att området skulle rymma 50–100 bostäder, i form av villor såväl som grupphus och/eller flerbostadshus.

Hur viktigt hade området varit för Motalas bostadsförsörjning?

– Det hade förstås varit jättebra om vi kunnat bygga där. Men i dagsläget kan vi inte räkna hem kalkylerna för de åtgärder som behövs. I stället jobbar vi vidare med våra andra områden, som norra Bråstorp där detaljplanearbetet är igång. Sedan tittar vi kontinuerligt på nya, tänkbara områden.