Kommunen vill fälla farliga träd

Kommunen vill fälla totalt 20 alléträd i Motala som ses som säkerhetsrisker. I det ena fallet finns det träd som klassas som "akut farliga".

14 augusti 2019 18:00

I korsningen Mariebergsgatan-Varamovägen vid Folkets park finns en björkallé som ursprunglingen lett till en av de forna bondgårdarna i Mariebergsområdet. Här vill Motala kommun fälla samtliga 15 träd och därefter planerat nya. Träden har dock ett så kallat biotoppskydd så innan dess måste en ansökan göras till länsstyrelsen för att få dispens.

I ansökan skriver kommunen att en arborist (person med specialkunskaper om träd) har bedömt majoriteten av träden i allén som "akut farliga" efter kraftiga rötangrepp.

Allén ligger nära en gång- och cykelväg och kommunen vill undvika att oskyddade trafikanter skadas.

Dessutom vill kommunen med anledning av Lalandias eventuella etablering anlägga en parkering nära allén och infrastrukturen kring parkeringen bedöms bli bättre om allén tas ned och återplanteras i ny miljö .

Kommunen har också skickat in en likadan ansökan för fem lindar på Platensgatan mittför det pågående Coop Forum-bygget i kvarteret Linden. Där anges att två träd föll hösten 2018 eftersom röta hade orsakat dålig rotstabilitet.

De återstående fem träden har enligt kommunen besiktats och ett av träden har bedömts vara ett "riskträd" då det har kraftig röta i stammen. Det ska finnas stor risk för att alla träden har rotröta och man vill nu se till att de inte faller ned på gatan. Även här är avsikten att nyplantera träd.

Länsstyrelsen har enligt naturvårdsenhetens Adam Bergner ännu inte börjat handlägga ansökningarna eftersom man just nu har många ärenden av denna typ att hantera.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Wickström

Ämnen du kan följa