Förlängt tillstånd för vindkraftspark

Zinkgruvan Vindkraft AB har nu ytterligare ett och ett halvt år på sig att slutföra vindkraftsparken i norra Godegård. Mark- och miljödomstolen undanröjer ett tidigare beslut att bolagets tillstånd inte skulle förlängas.

6 februari 2019 08:00

Projektet omfattar totalt 20 verk på båda sidor gränsen mellan Motala och Askersunds kommuner. Fyra av dem hamnar på två fastigheter i Motala.

De 14 första verken började byggas i juni 2018 för att stå klara nu efter årsskiftet. För att inte äventyra fortsättningen om sex verk och driften som helhet begärde Zinkgruvan vindkraft i november 2017 förlängning av igångsättningstiden för hela projektet till den 20 augusti 2020.

Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen i Örebro län avslog och ansåg att bolaget haft tid på sig att komma igång då tillståndet vann laga kraft redan i februari 2014. Därmed skulle igångsättningstiden ha löpt ut som i dagarna, alltså i februari 2019.

Vindkraftföretaget överklagade beslutet. Mark- och miljödomstolen bifaller klagan utifrån att projektet vid ansökan ändå var påbörjat med diverse markförberedelser. Därför skulle ett avslag och stopp nu innebära synnerliga olägenheter för bolaget.

Samtidigt anser man dock att bolaget varit mycket sent ute med att påbörja arbetet och skälen har domstolen inte fäst något avseende vid.

Länsstyrelsen i Örebro var inte enda motparten. Även Luftfartsverket och flera grannar till vindkraftsområdet ville att ansökan om förlängning skulle avslås. Här har det redan från början funnits ett motstånd mot etableringen. Luftfartsverket har ansett att kraftverken äventyrar flygsäkerheten, medan privatpersonerna påtalat ökad risk för buller och sämre förutsättningar för djur- och fågelliv.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda