Efter Lalandia: Vill stoppa expansionen

Efter Lalandias etablering tål inte områdena kring Varamoviken mer exploatering. Det anser Naturskyddsföreningen och nu vill stoppa en utvidgning av Motala tätort norrut, mot Bromma, Kärsby och Djurkälla.

22 januari 2019 08:00

Motala kommun har under senare år köpt in dels Electrolux före detta fritidsområde i Bromma, dels skogsmark längs Lemundavägen i Djurkälla. Avsikten är bereda plats för nya villatomter, 10-15 stycken respektive ett 20-tal. Detaljplanearbetet ska också möjliggöra privata initiativ till nybyggnation och att fritidshus kan få bli permanenthus.

Planläggningen har efter att ha legat på is tagit fart igen och närmast ska förstudier, så kallade planprogram tas fram. Inledningsvis görs nu avstämningar med länsstyrelsen.

I det läget vill även Naturskyddsföreningens Motalavdelning bli en direkt samrådspartner med länsmyndigheten för att där lägga fram sina kritiska synpunkter. Föreningen anser att projektet är oförenligt med miljölagstiftning och klimatmål.

Med Lalandias etablering i södra och mellersta Varamon bör kommunen ha ett helhetsperspektiv på miljön utmed Varamoviken och då finns det inte utrymme för ökad exploatering, argumenterar man i en skrivelse till länsstyrelsen.

Samtidigt avstod Naturskyddsföreningen från att bråka om Lalandia-planerna som ju ändå omfattar en trafikalstrande besöksanläggning och sammanlagt 550 semesterbostäder i naturmiljöer.

– Vi hade ett bra samråd med kommunen och gick väldigt noga igenom planerna. Men Lalandia innebär utvidgning inom tätort och där det redan finns bebyggelse. Vi såg då inte tillräckliga skäl att gå emot något som gynnar Motala från näringslivssynpunkt, kommenterar Rolf Ström, föreningens kontaktperson i planfrågor.

Nu ser han ett fredat område från Bromma och norrut som ett mervärde också för Lalandias besökare:

– Där finns en natur att upptäcka och det är därför ett viktigt område för det rörliga friluftslivet.

Konkret tar Naturskyddsföreningen strid för blandlövskogen i det tidigare E-luxområdet och skyddade biotoper vid Kärsbyån. Med utökad bostadsbebyggelse fruktar man förorenad vattenavrinning till Vättern via större hårdgjorda ytor.

– Dessutom blir områdena svåra att trafikplanera. Det talas om att det behövs en bro över Kärsbyån. Lokaliseringen innebär sedan långa avstånd till stan vilket betyder ökat bilberoende för dem som väljer att bosätta sig här, säger Rolf Ström.

Naturskyddsföreningen motsatte sig tidigare, dock utan framgång, tätortsutvidgningen söderut, i Södra Freberga. Men enligt politikerna behöver bostadsbyggandet öka i kommunen – var ska då Motala kunna växa?

– Utveckla de minde tätorterna. Och då i synnerhet Borensberg, inte minst med tanke på att där finns stridskolan i Kvarn som en stor arbetsgivare, råder istället Rolf Ström.

Motala kommuns planchef Lena Petersson Forsberg upplevde dialogen med Naturskyddsföreningen i Lalandia-ärendet som konstruktiv. Därför ser hon förutsättningar för att komma överens även i Bromma och vidare norrut.

– Det är positivt med deras engagemang, det hjälper oss att identifiera eventuella risker. Detaljplaneprogrammet får avgöra vad som är möjligt att göra, säger hon.

Kommunen köpte in det före detta E-luxområdet för 16 miljoner. Ytterligare tre miljoner betalades för skogsmarken i Djurkälla. Bortkastade investeringar om det visar sig olämpligt att sälja tomter för bostäder här?

– Nej, det är ändå värdefullt i ett större perspektiv för kommunen att äga naturområden, även om det inte går att mäta i ekonomiska värden. Det är betydelsefullt för naturskyddet och det rörliga friluftslivet, säger Lena Petersson Forsberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa