LISTA: Här är alla skatteavdrag

Osäker inför deklarationen? Här är sakerna du visste och inte visste att du kunde göra skatteavdrag på.

5 mars 2017 10:00

Att deklarera kan vara krångligt, särskilt om du inte har koll på avdragen. Här har vi samlat alla avdrag för privatpersoner inför kommande deklarationstider.

Avdragen är förklarade i korthet. På Skatteverkets hemsida(Extern länk) kan du läsa mer om dem och vilka undantag som gäller.

A

Advokat- och rättegångskostnader

För att kunna få avdrag krävs det att advokatkostnaderna rör din inkomst på något sätt. Till exempel vid en tvist om uppsägning, lön eller avgångsvederlag. Kostnaden ska dessutom kunna styrkas.

Allmänna avdrag

Här ingår flera typer av avdrag. Om du saknar pensionsrätt i ditt anställningsavtal kan du få avdrag för ditt pensionssparande, för underskott vid en nystartad näringsverksamhet vissa periodiska understöd. Du får dock inte göra avdrag för frivilliga periodiska understöd eller för underhållsbidrag till barn.

Arbetskläder

Utgifter som du haft för olika skyddskläder och skyddsutrustning inom jobbet kan vara avdragsgillt.

Arbetslösas kostnader

Har du varit arbetslös under det gångna året och fått a-kassa? Då får du göra avdrag för resor till och från Arbetsförmedlingen, samt resor i samband med att du sökt arbete. Dessutom får du dra av för trafikavgifter för internet och telefon, porto och betygskopior i samband med att du sökt jobb.

Arbetsredskap – dator och surfplatta

Du får göra avdrag för inköpt dator eller surfplatta om den är nödvändig för att du ska kunna utföra ditt arbete. Dock är det ett krav att arbetsgivaren inte tillhandahåller någon dator själv.

Arbetsredskap – instrument och maskiner, med mera

Du får även göra avdrag för inköpta maskiner, instrument och verktyg som är nödvändiga i ditt arbete.

Arbetsrum

Om du själv måste tillhandahålla ett särskilt arbetsrum eller lokal får du göra avdrag för det. Det krävs dock att det används som ett rent arbetsrum.

B

Bil i tjänsten

För att kunna göra avdrag för resor med bil i tjänsten krävs det att du kan styrka dina resor, till exempel med en körjournal. Är bilen din egen får du 18,50 kronor per mil. Har du bil som jobbförmån får du dra av 6,5 kronor per mil med dieselbil och 9,50 kronor per mil för bil som går på annat drivmedel.

Bil till och från arbetet

Du ska ha minst fem kilometers resa till jobbet och du ska tjäna minst två timmar i tid per dag på att ta bilen jämfört med om du åkt kollektivt.

Borgensbetalning

En borgensman som personligen är betalningsansvarig för ett lån kan göra avdrag för betald ränta.

Båt till och från arbetet

Liksom med bilen måste du tjäna minst två timmar per arbetsdag på att ta båten istället för att åka kollektivt. Du får göra avdrag för drivmedel och båtplats.

Bärplockning

Det är skattefritt att tjäna pengar på bärplockning upp till 12 500 kronor om du plockat bären själv och de växer vilt. Detta gäller inte personer som anställts för att plocka bär.

C

Cykel till och från arbetet

Tar du cykeln till och från jobbet får du göra avdrag på skatten. 250 kronor per år, även om cykeln bara använts till en del av resan. De sammanlagda kostnaderna för resorna mellan jobbet och hemmet måste dock överstiga 10 000 kronor.

D

Dagbarnvårdare

Arbetar du som dagbarnvårdare är den ersättning som betalas ut av kommunen skattefri när det gäller den del som ersätter kostnader i verksamheten. Detsamma gäller de som är anställda hos privata utförare som får kommunal barnomsorgspeng. Exempel på sådana kostnader är för mathållning, möbelslitage, förbrukningsartiklar samt el och vatten. Du kan inte få avdrag för utgifter som täcks av den skattefria ersättningen. Barn beräknas kosta 60 kronor per barn och dag (åtta timmar) eller 7,5 kronor per timme och barn.

Dubbel bosättning

Du har rätt till avdrag för att ha två bosättningar om du på grund av jobbet har flyttat till en ny ort och behåller en bostad på den tidigare bostadsorten. Det krävs att du har övernattat på arbetsorten och att det är längre än fem mil mellan bostäderna. Du får även göra avdrag för måltider och småutgifter under första månaden av vistelsen på den nya orten.

E

Egenavgifter inklusive allmän löneavgift och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

På vissa inkomster ska du betala dina sociala avgifter själv. Till exempel om du får ett forskarstipendium genom EU, tjänar pengar på din hobby, uppfinner någonting, eller tjänar pengar på en bok du skrivit, för att nämna några. Om du gör det får du göra olika schablonavdrag för egenavgifter, avdragen är olika stora beroende på när du är född.

F

Facklitteratur och tidskrifter

Om du behöver läsa på för att kunna utföra ditt jobb, kan du göra avdrag för facklitteratur och tidsskriftsprenumerationer. Du måste dock kunna förklara varför det är nödvändigt och hur du använder dem. Du måste också kunna visa kvitto.

Felräkningspengar

Om du fått betala din arbetsgivare på grund av till exempel svinn, felräkning eller stöld kan du få avdrag. Förlusten ska vara dokumenterad med intyg eller anteckningar. Det får inte vara för pengar eller föremål som du som anställd förskingrat själv.

Flyttkostnader

Om du flyttar för att ditt arbete i princip kräver det kan du söka avdrag för vad det kostade att flytta. I det ingår emballering, packning, transport och uppackning. Medges inte om du flyttar för att du skaffat ett nytt jobb.

Funktionsnedsättning, resor till arbetet

Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning är tvungen att använda din egen bil för att ta dig till jobbet kan du göra avdrag oberoende av avståndet och tidsvinsten.

Försäkringar

Du får dra av på avgiften till tjänstepensionskassan för egen eller efterlevandes pension. Det gäller även premier för sjuk- och olycksfallsförsäkring i samband med tjänsten om försäkringen tecknats före 1 januari 1988.

H

Hemresa

Om du jobbar på annan ort och pendlar veckovis kan du göra avdrag för hemresor. Du måste ha minst fem mil mellan arbetsplatsen och hemmet och ha övernattat på arbetsorten.

Hjälpmedel

Enligt praxis är glasögon, linser, hörapparater och proteser en privat kostnad, men avdrag för synvård har medgetts i några undantagsfall då personer har haft speciella krav i jobbet.

Hobby

Får du in pengar på din hobby kan du också göra vissa avdrag. Om detta finns en broschyr från Skatteverket med mer information om vad som gäller.

Hund i tjänsten

Om du har hund i tjänsten och har avtalat med din arbetsgivare om att den bor hemma med dig får du göra avdrag för dina kostnader. Polismyndigheten har ett rekommenderat belopp som är det högsta belopp man kan få dra av.

I

Idrottsutövare

Om du är idrottsutövare och får inkomster från idrottsverksamhet kan du göra avdrag för utgifter i samband med detta. Till Idrottsutövare räknas aktiva idrottare, tränare, instruktörer, materialförvaltare, lagledare, domare, linjemän och tävlingsfunktionärer. Med idrott menas verksamhet som anordnas av en organisation som är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund.

Internet

Du som har avdragsrätt för dator kan under kravet att internetuppkopplingen är nödvändig för ditt arbete också göra avdrag för Internet. Dock inte högre än 50 procent av kostnaden.

K

Kapitalförlust

Har du gått med förlust när du sålt aktier, bostadsrätt, privatbostadsfastighet eller andra privata tillgångar (ädelmetaller, ädelstenar och konst) kan du göra avdrag.

Kottplockning

Samma regler gäller som för bärplockning.

Kursförlust

Du kan göra avdrag om du gått med förlust när du sålt till exempel utländsk valuta eller vid amortering av lån i utländsk valuta.

L

Livränta

Du får göra avdrag för kostnaden om du blivit dömd att betala skadeståndslivränta.

M

Mobiltelefon

Om du som är anställd använder din privata mobil för tjänstesamtal kan du göra avdrag för dina merkostnader, det vill säga avgifter för samtal utöver abonnemangsavgifter och kostnaden för själva mobilen.

Moped till och från arbetet

Har du tagit mopeden till jobbet kan du göra avdrag med 4,50 kronor per mil. De sammanlagda transportutgifterna måste dock överstiga 10 000 kronor.

Mopedbil till och från arbetet

Har du minst fem kilometer till arbetet och tidsvinsten per dag är minst två timmar kan du göra avdrag med nio kronor per mil. De sammanlagda transportkostnaderna måste överstiga 10 000 kronor.

Motorcykel till och från arbetet

Har du minst fem kilometer till arbetet och tidsvinsten per dag är minst två timmar kan du göra avdrag med nio kronor per mil. De sammanlagda transportkostnaderna måste överstiga 10 000 kronor.

Musikskivor

Köper du in skivor som är nödvändiga i ditt arbete, till exempel om du är musiker och/eller dj så har du rätt till avdrag.

P

Parkeringsavgift

Om du använt din egen bil i tjänsten får du göra avdrag för parkeringsavgifter vid arbetsplatsen, men du måste ha använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil. Då får du göra avdrag för de dagar du använt bilen i tjänsten. Om du använt bilen i minst 160 dagar och kört minst 300 mil får du avdrag för alla dagar du använt bilen för resor till och från arbetet. Gäller aldrig parkeringsböter.

Pensionssparande

Om du inte har pensionsrätt i din anställning och har sparat i pensionsförsäkring eller pensionssparkonto kan du göra avdrag för premierna och inbetalningarna på kontot. Förr kunde även andra få avdrag för sitt pensionssparande med ett fast belopp på 1 800 kronor, men det har nu slopats.

Psykoanalys och psykoterapi

Om du själv är en anställd psykiatriker, psykolog, socionom eller annan person med omvårdnadsyrke som vidareutbildar dig till legitimerad psykoterapeut kan du få avdrag för utgifter för egen psykoterapi, som är obligatoriskt i utbildningen.

R

Representation

Du får göra avdrag för representation om den har direkt samband med verksamheten, till exempel i anslutning till en affärsförhandling. Du måste dock ha representationsskyldighet som ingår i din tjänst. Kvitto, samt dokumentation om sambandet med verksamheten ska finnas.

Resa till och från arbetet

Om du har åkt kollektivt har du rätt att göra avdrag för utgifterna om du har minst två kilometer mellan bostaden och arbetsplatsen. Du får göra avdrag för den del som överstiger 10 000 kronor. Om du har färdtjänst kan du få avdrag för utgifter för färdtjänstresor till och från arbetet oberoende av avståndet mellan din bostad och arbetsplats. Avdragsbegränsningen på 10 000 kr gäller även färdtjänstresor.

Ränteavdrag

Du kan göra avdrag för ränta på egna skulder som du betalat under året. Gäller inte CSN-lån.

Räntekompensation

Om du har varit tvungen att betala en räntekompensation till exempelvis en bank för att ett bundet lån sagts upp i förtid, har du rätt att göra avdrag.

S

Serviceavgifter

Om du i jobbet betalat en separat avgift till servicebolag som hjälpt dig med till exempel annonsering, information eller utbildning finns det möjlighet till avdrag.

Sjukvård

Avdrag för sjukvård har bara medgetts i några undantagsfall och då på grund av speciella krav i tjänsten.

Studier

Om du gått en utbildning för att kunna behålla ditt nuvarande arbete kan du göra avdrag för studiematerial, kurskostnader, resor och ökade levnadskostnader.

T

Tandvård

Avdrag för tandvård har bara medgetts i några undantagsfall och då på grund av speciella krav i tjänsten.

Taxi till och från arbetet

Även för taxi kan avdrag medges om du inte har tillgång till varken egen bil eller allmänna transportmedel. Även om du har möjlighet att resa med buss eller tåg kan du ha rätt att göra avdrag om det skulle ha varit förenat med överfallsrisk att använda dessa. En annan möjlighet till avdrag är om du inom arbetet måste ta dig till en annan plats akut, till exempel en tolk som behöver ta sig snabbt till ett sjukhus, för att där kunna utföra sitt jobb.

Telefon och porto, med mera.

Om du lagt ut för telefon, abonnemang eller porto inom tjänsten kan det gå att göra avdrag.

Tillfälligt arbete

Tillfälligt arbete är till exempel ett kortvarigt jobb som pågår under högst två år. För att få avdrag krävs att du övernattar på arbetsorten och att avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än fem mil. Du får göra avdrag för ditt tillfälliga boende och för den första månaden får du avdrag för måltider och småutgifter.

Tomträttsavgäld

För att få göra avdrag krävs att tomten upplåtits under en viss tid av kommunen. Är inte detsamma som arrendeavgift.

Traktamente

Om du reser i tjänsten längre än fem mil från din vanliga arbetsplats och bostad och övernattar får du göra avdrag om du inte får traktamente från arbetsgivaren. Du kan då göra avdrag för dina kostnader för övernattning och med schablonbeloppet för måltider och småutgifter.

Trängselskatt

Har du fått betala trängselskatt för resor med egen bil i tjänsten får du göra avdrag. Om du har rätt att göra avdrag för resor till och från arbetet med egen bil får du också dra av utgifter för trängselskatt.

U

Utbildning – studieresor, kongresser och konferenser

Om du gjort en resa som varit till påtaglig nytta för tjänsten kan du göra avdrag för resekostnaden, hotell, ökade levnadskostnaden och själva kurskostnaden. Det är alltså inget krav att det ska vara nödvändigt för att utföra ditt arbete.

Uthyrning av privatbostad

Har du hyrt ut din privatbostad kan du göra ett schablonavdrag med 40 000 kronor samt för föreningsavgiften eller hyran som avser bostaden.

Utländsk skatt

Om inkomsten eller fastigheten beskattats både i Sverige och utomlands kan du göra avdrag för den utländska skatten.

V

Valkampanj

Om du ställer upp som kandidat till ett uppdrag där du får arvode kan du, under viss förutsättningar, göra avdrag för utgifter du haft i din valkampanj. Gäller även om du försöker bli omvald.

Vård

Har du kostnader för vård i familjehem, vård av barn, jourhem, stödhem, kontrollerad familjevård, kontaktpersoner eller övervakare kan du ha rätt till avdrag. Avdrag medges normalt med belopp motsvarande kostnadsersättning enligt schabloner från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Å

Återbetald lön

Om du fått ut rätt lön men ändå får återbetalningskrav av arbetsgivaren kan du göra avdrag. Dock ej på grund av förskingring eller bortslarvade inventarier.

Ö

Övriga utgifter

Har du lagt ut pengar för något i arbetet? Då kan du dra av för den del av utgifterna som överstiger 5 000 kronor. Exempel på sådant är arbetsrum, facklitteratur, representation, skyddsutrustning, telefon och vård.

Avdrag som har slopats för inkomståret 2016 är avdraget för pensionssparande med fast belopp 1 800 kronor och avdraget för förvaltningsutgifter, till exempel depåavgifter. Dessutom har skattereduktionen för gåvor slopats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Madeleine Säll