Tar krafttag för att sälja Horntomter

Samhällsbyggnadsnämnden tar ett förnyat grepp om kommunens elva obebyggda tomter i Horn. I ett första steg ska fyra av dem marknadsföras för försäljning.

3 juli 2019 06:00

– Vi lyfte ärendet för att klargöra kommunens hantering av exploateringen i området kring Gärdalagatan. Det har varit mycket spekulationer kring vilka tomter som finns till försäljning och inte, därför är det viktigt att tydliggöra hur vi avser att exploatera vidare, förklarar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L).

Det var för exakt 30 år sedan, 1989, som Kinda kommun exploaterade totalt 14 villatomter i området mellan Åsundsvägen och Gamla Hycklingevägen. Tre småhustomter såldes och ytterligare fyra färdigställdes med både vatten-, avloppsledningar och gatuförbindelse, men sedan dess har inte en enda tomt sålts. Trots att kommunfullmäktige, i maj 2017, beslutade att tillskjuta investeringsmedel för att färdigställa hela exploateringsområdet har intresset från marknaden varit svalt och därför har projektet varit i stiltje.

– Faktum är att man har utfört området i flera etapper, där bara ett antal tomter färdigställdes för försäljning. Mest troligt gick man tillväga på detta sätt med samma resonemang som vi använder i dag, nämligen att hushålla med våra skattemedel och inte exploatera i större utsträckning än marknaden har ett intresse för, förklarar Österling.

Anledningen till att frågan återigen aktualiserades för två år sedan var att en privatperson visat intresse för att bygga hus i området. Dock gällde intresseanmälan en av de tomter som sedan 1989 saknar både gatuförbindelse och VA-ledningar, vilket enligt kommunen är anledningen till att en försäljning inte har genomförts. Nu har nämnden alltså tagit ett nytt beslut gällande det fortsatta arbetet, där ett första steg innebär ett krafttag för att sälja de fyra redan färdiga tomterna.

Vad tror ni om chanserna att få dem sålda?

– Marknadsläget är vad det är och det tycker jag syns i resonemanget kring vårt beslut. Utan att spekulera handlar det mycket om hur och var vi visar upp de här tomterna, men framförallt är det som sagt viktigt att tydliggöra vilka tomter som faktiskt är till salu, annars kommer vi defintivt inte att sälja några.

Om och när tomterna är sålda, och marknadens intresse eventuellt har ökat, är tanken att kommunen kan inleda "etapp två" vilket skulle innebära att gator och ledningar byggs ut och att de resterande sju småhus- och grupphustomterna också kan säljas. Ett förslag som tagits i beaktning är att, i samband med det detaljplanearbete som ska påbörjas för den närliggande förskolan, istället möjliggöra större bostadstomter, något som i dagsläget inte anses vara ekonomiskt gynnsamt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson

Ämnen du kan följa