Stormigt samråd om vindkraftspark

Det blåste snålt vid Fred. Olsen Renewables samråd i Kisa på tisdagskvällen. Kritiken mot företagets planerade vindkraftspark i södra delen av Kinda kommun var bitvis hård.

11 april 2018 19:59

Drygt 200 personer, företrädesvis från Horn och Hycklinge, hade bänkat sig i före detta Kisa Folkets hus.

Staffan Svanberg, projektledare vid Fred.Olsen-bolaget, hann knappt hälsa välkommen förrän protesterna höjdes mot en vindkraftspark i södra kommundelen.

Pierre Ländell (LPo), Hycklingebo och ledamot i kommunstyrelsen, gjorde sig till härförare för motståndet.

– Tro inte att vi kommer att sitta tysta. Vi ska inte ha den här skiten och vi kommer att göra allt för att stoppa den.

Kvällens första applådåska var ett faktum och skulle följas av fortsatta ovationer efter varje inlägg som uttryckte mothugg till vindkraftsplanerna.

Mycket av kritiken riktades mot samrådsunderlaget som sågs som ofullständigt. Pierre Ländell med flera saknade fakta kring hur djur- och naturlivet påverkas av vindsnurrorna, liksom uppgifter om ljud och skuggeffekter.

Peter Hansson, Råshult, fyllde på och hänvisade till amerikansk forskning kring lågfrekvent buller:

– Det finns risk för besvär med tinnitus, depression och självmordstankar.

Staffan Svanberg svarade att det finns riktvärden som Folkhälsomyndigheten har tagit fram och som projektet måste beakta.

Linda Olofsson, Enetjärn natur, är författare till samrådshandlingen. Gång på gång försökte hon förklara att inventeringar av djur- och naturliv samt kulturmiljöer är på gång de närmaste månaderna.

– Det är mycket som ska fyllas på i miljökonsekvensbeskrivningen och vi är inte på nåt sätt färdiga med allt material.

Vid frågestunden passade flera mötesdeltagare på att framföra sina egna åsikter om vindkraftens negativa sidor.

Från korthuggna uttalanden som "Lägg ner skiten", "Vindkraft är bara en stor bluff" och "Det här är ett dött projekt" från bygdens folk till mångordiga utläggningar från utsocknes vindkraftsmotståndare.

En konkret fråga var varför Fred. Olsen-bolaget lägger tid, kraft och pengar på en vindpark i Kinda. Staffan Svanberg svarade:

– Vi tror på förnybar energi och vi tror att det blir lönsamt på sikt.

Enligt Svanberg blir det "sannolikt färre verk" än de planerade 44. Han berättade också att bygget kan innebära arbetstillfällen och intäkter lokalt.

Dessutom har bolaget som policy att betala 10 000 kronor per verk och år. Pengar som ska komma den närmaste bygden till del.

Men det hjälpte föga. Kritiken fortsatte när Gerhard Versteegh, Väsby säteri, såg vindkraften som ett direkt hot mot bygden. Han uttryckte även oro för att fastighetspriserna skulle sjunka.

– Jag ber ödmjukast att planerna stoppas så att vi får behålla vårt tysta och orörda landskap.

Staffan Svanberg kontrade med att en studie från 2010 som omfattar 42 000 försäljningar inte kunnat visa på statistiska samband mellan vindkraft och lägre fastighetspriser.

Kvällens sista applåd fick kommunstyrelsens ordförande Hans Måhagen (S) när han konstaterade att "det finns inga politiska beslut ännu. Men det är klart att är det så här massivt motstånd måste vi ta ställning till det".

Närmast väntar en miljökonsekvensbeskrivning för projektet som klassas som ”betydande miljöpåverkan”. Den ligger till grund för den tillståndsansökan som Fred. Olsen Renewables avser att lämna in till länsstyrelsen i slutet av 2018. Blir det ja från länsstyrelsen kan vindkraftsbygget inledas tidigast år 2020. Om inte Kinda kommun använder sitt veto och säger nej.

Vindkraftsparken i korthet

Området i södra Kinda bedöms som mest realistiskt och ekonomiskt att gå vidare med för en anläggning med maximalt 44 vindkraftverk.

Den mest närbelägna bebyggelsen utgörs av enstaka bostäder i områdets utkanter.

Området ägs av Riddarhuset och består av två delar. För den norra delen planeras åtta vindsnurror och på den södra 36 snurror.

Vindsnurrorna kan antas bli synliga och ha stor påverkan på landskapsbilden främst i dalgången vid Horn-Väsby, Holma-Saxekulla, Gröninge samt vid Hycklinge.

I sydöst kan verken sannolikt synas vid sjön Anen och i nordväst vid Arvidstorp och Brunebo.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Lindqvist