Inköps- och anställningsstoppet fortsätter året ut

Fortsatt snäv återhållsamhet gäller för Eksjö kommun då budgeten fortfarande inte är i balans. Beslut har tagits om fortsatt restriktivitet kring inköp och anställning.

11 april 2019 05:00

En första budgetuppföljning för Eksjö kommuns förvaltning visar på ett resultat på 12,3 miljoner. Ett plusresultat men ändå betydligt lägre än vad kommunen satt som mål.

– Det är lägre än de 27 miljoner vi budgeterat, säger Annelie Hägg, (C), kommunstyrelsens ordförande.

Under 2017 och 2018 hade Eksjö kommun minusresultat och arbetet att rätta upp ekonomin på rätt köl fortsätter.

– Vi har haft ett ganska stort arbete att få verksamheterna i balans och vi ser att det arbetet börjar få resultat. Men vi ser inte ut att nå en budget i balans utan måste fortsätta med åtgärder att få verksamheter inom ram.

Förra året tog kommunstyrelsen beslut att begränsa delegationsordningen för anställningar och inköp och ett nytt beslut har nu tagits att det fortsatt ska gälla till och med årets slut. En omprövning av anställnings- och inköpsstoppet görs i december inför 2020.

– Det är viktigt vi fortsätter utifrån att vi inte nått en budget i balans.

Flera sektorer visar underskott i prognosen för 2019, även om ökade skatteintäkter och bidrag mildrar siffrorna en del.

Störst avvikelse i prognosen med minus 15 miljoner står sociala sektorn för.

– Underskottet finns i hemtjänsten på grund av fler hemtjänsttimmar och ett större vårdbehov inom särskilt boende. När det gäller hälso- och sjukvård beror det på högre personalkostnader. Funktionshinderomsorg har ett underskott på grund av externa placeringar. Sedan ser vi att försörjningsstödet ökar.

Barn- och ungdomssektorn visar ett minus på 5,8 miljoner kronor.

– Det handlar om ökade personalkostnader inom undervisning och ett ökat behov av elevassistenter. I gymnasiet beror underskottet på att fler elever läser på andra skolor, förklarar Annelie Hägg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ivonne Svahn

Ämnen du kan följa