Frivård stöttar – och kontrollerar

17 oktober 2018 05:00

Svar på "Frivård blir ett förlängt straff", 15/10.

Frivården är en del av Kriminalvården och har som uppgift att verkställa de straff som avtjänas i frihet. Det kan handla om att avtjäna straffet med fotboja, eller, som i det här fallet, att övervaka en person som är villkorligt frigiven.

Många av dem som döms till fängelsestraff ställs under övervakning i samband med att de får villkorlig frigivning. Normalt löper övervakningen över 12 månader, och det är bara övervakningsnämnden som kan fatta beslut om att den eventuellt ska upphöra tidigare.

Frivården är till för att stötta de dömda, men också för att kontrollera dessa. Ju högre risken bedöms vara för att en person återfaller i brott, desto mer intensivt blir frivårdens återfallsförebyggande arbete. Vissa har behov av samtal med frivården flera gånger i veckan, andra några gånger i månaden. Vid besöken arbetar frivården strukturerat med en samtalsmodell som bygger på kognitiv beteendeterapi för att hitta de faktorer som riskerar att leda till att personen återfaller i kriminalitet.

Alla som står under övervakning hos frivården har en tydlig individuell planering där sysselsättning kan vara ett av flera uppsatta mål. Enbart sysselsättningen i sig reducerar inte risken för återfall i brott, viktigt är även att ta del av de samtal och behandlingsprogram som kriminalvården vet minskar risken för återfall.

Frivårdens öppettider är normalt på dagtid. Tiderna för samtalen kommer frivårdsinspektören och den dömde överens om i sin planering. Vårt mål är att så långt det är möjligt tillgodose alla önskemål om när besöken ska ske.

Elin Lindskog

tf frivårdschef, Frivården Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!