Fel slutsats av angrepp mot granskog

Länsstyrelsen svarar på ledare i NT.

22 augusti 2019 11:00

Replik på ”Staten odlar granbarkborre”, ledare 19/8.

Barkborren har orsakat stora angrepp på granbestånden i länet, både i produktionsskog och i skyddade områden. Dessa skogar har olika syften. Produktionsskogen ska producera virke av god kvalitet och skyddade områden ska bevara och utveckla naturvärden och biologisk mångfald. Det innebär att det inte alltid är lämpligt med samma bekämpningsmetoder i respektive typ av område.

I Östergötland är knappt en procent av granskogen skyddad som naturreservat. Länsstyrelsens huvuduppdrag är att bevara och utveckla de naturvärden som finns i dessa områden. Vi har inventerat samtliga områden för att ha kunskap om angreppens omfattning. Vilka åtgärder som kan genomföras har bedömts i varje enskilt fall beroende på regler och skadebild.

Död ved är en viktig förutsättning för biologisk mångfald. De döda träden är inte heller attraktiva för granbarkborren, men däremot för dess fiender. I Östergötlands barrskogar är mängden död ved låg (cirka 4,4 procent av virkesförrådet). I naturreservaten är andelen högre, cirka 14 procent, men den är ännu långt från nivån på cirka 30 procent som historiskt funnits i våra opåverkade naturskogar.

Granbarkborrar ser inte skillnad på produktionsskog och skyddade områden utan söker upp lämpliga granar. Gärna stressade träd som kanske planterats på fel plats eller områden som varit extra utsatta för torka eller storm. Att ensidigt tro att den lilla mängd skyddad granskog i länet är orsaken till de skador som uppstått är en felaktig och mycket förenklad slutsats.

Skadorna från granbarkborren drabbar all gran och ger olika konsekvenser, till exempel ekonomiska förluster och minskad biologisk mångfald. Vi hoppas att detta kan vara en väckarklocka som får oss alla att titta på hur vi kan hjälpas åt att skapa ett levande skogslandskap som är hållbart för både produktion och naturvärden. Vi tror att en förutsättning för detta är en konstruktiv dialog där olika parter har respekt för varandras olika syften.

Ulrica Swärd

chef för naturskötselfunktionen, Länsstyrelsen Östergötland

Svar:

Utifrån vittnesmål från privata skogsägare, såväl som länsstyrelsens egen beskrivning, så existerar det en motsättning mellan vården av naturskog och vården av produktionsskog. Att länsstyrelsen erkänner den konflikten vore att visa övriga skogsägare rättmätig respekt. Det är inte automatiskt så att skadedjur ska få mer utrymme i naturskog, med risk att spridas till produktionsskog.

Jakob Styrenius

ledarskribent

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!