• onsdag 20 september 2017
Vikten av goda råd Företagsamhetsbloggen Företagsamhetsbloggen

Johannes Gehlin

Juridik- och affärsbloggen

Johannes Gehlin är advokat och jobbar på Advokatfirman Glimstedt.

Sommar, sol och bedragare

Linköping Sommaren är här och semester väntar för de allra flesta. Bedragarna tar dock inte semester och sommaren är rena julafton för den förslagne. Fundera över hur ditt företag hanterar följande och minska riskerna för att bli utsatt.

Enligt Svenska Handel har vd-bedrägerierna ökat dramatiskt. Det handlar om att medarbetare luras att göra utbetalningar till bedragaren. Medarbetaren får först en indikation på att en större utbetalning ska göras vilken sedan bekräftas genom ett mejl som ser ut att komma från vd:n eller den ekonomiansvarige. Det gör det inte och vips har utbetalning skett till konto som tillhör bedragaren.

Bluffakturor är typiskt sett sådana fakturor som ställs ut från ett företag som inte utfört något arbete eller någon tjänst för dig eller som det inte finns något avtal med. En annan typ av bedrägeri som vuxit är att företag hackas och kontonumren på i och för sig riktiga fakturor ändras så att betalning sker till fel konto.

Även mejl innehållande virus används för att olagligt komma över företagens pengar. Efter att ha lockats att klicka på en länk låses datorn och för att ge dig kontrollen tillbaka kräver utpressaren dig på pengar, ofta en så liten summa att det känns smidigare att bara betala än att gå till polisen.

Inför sommaren kan det vara klokt att se över bolagets betalningsrutiner och IT-säkerhet. På så sätt kan mycket elände undvikas. Genom att ha fastställda rutiner för när utbetalningar ska ske och hur luras inte medarbetarna lika lätt till felaktiga utbetalningar. Ett bra skydd mot utpressningslåsning av datorn är att kontinuerligt arbeta med ordentlig back up. På så vis är det bara att hämta uppgifterna från back-upen och arbeta vidare utan att betala.

Med det lilla medskicket tar jag semester och önskar er alla en härlig sommar!

/Marielle

Höst och transaktioner

Norrköping Åter efter Advokatfirman Glimstedts 20-årsjubileeum märker man tydligt att sommaren är över och att verksamheten är i full gång såväl på kontoret som hos klienterna. Förfrågningarna kring företagstransaktioner börjar återigen komma in vilket är ett tydligt tecken på att strategiarbete och marknadsundersökningar lett till konkreta beslut om förvärv eller överlåtelser.

Att sälja ett företag kan innebära att man får god ersättning för det man har byggt upp i sitt bolag. Det fortsatta arbetet kan bedrivas tillsammans med nya bolagskompanjoner, som anställd i en större koncern eller (om man gjort sin hemläxa ordentligt) innebära en övergång från att arbeta till att fundera över vad man ska använda vinsten till.

Företagsöverlåtelser kan genomföras i form av antingen en överlåtelse av aktier i ett bolag eller genom en så kallad verksamhetsöverlåtelse. En aktieförsäljning innebär att ägaren till bolaget säljer samtliga sina aktier, eller delar av dem, till köparen. Verksamhetsöverlåtelse å sin sida är en överlåtelse av själva verksamheten i bolaget. Det kan vara fråga om att överlåta delar av en maskinpark för produktion, bolagets hela lager och övriga tillgångar eller ett helt pågående projekt inom bolagets verksamhetsområde.

Beroende av vilken typ av överlåtelse man överväger är det viktigt att ha arbetsgivarens förhandlingsskyldighet gentemot fackförbunden i åtanke. Är det fråga om en aktieförsäljning kan man som huvudregel säga att det inte föreligger någon skyldighet att förhandla med något fackförbund medan de flesta typer av verksamhetsöverlåtelser innebär en skyldighet att förhandla.

Förhandlingsskyldigheten innebär att man som arbetsgivare bland annat ska begära förhandling med fackförbunden innan man fattar beslut om att överlåta verksamheten. Genomförs sådan begäran eller sådana förhandlingar efter det att man skrivit under överlåtelseavtalet, eller efter att man kommit för långt i avtalsförhandlingarna, är det för sent och man riskerar att betala skadestånd.

En arbetsgivares skyldighet at förhandla föreligger oberoende av de anställdas inställning till överlåtelsen eftersom fackförbunden och arbetsgivaren har en egen partsrelation genom de kollektivavtal som kan tillämpas på verksamheten. Det kan till och med vara så att det finns en förhandlingsskyldighet även om det inte finns några anställda i bolaget där verksamheten bedrivs eller om bolaget inte har tecknat kollektivavtal!

Oftast kan man i en företagsöverlåtelse enkelt identifiera vilka åtgärder och beslut som behöver genomföras. Har man förberett sig ordentligt är förhandlingarna med fackförbunden ofta över på ett eller två sammanträden varefter man kan gå vidare och hantera de beslut som berör den faktiska överlåtelsen och då förhandla de avtal som krävs.

 

Som Marielle Eriksson-Nygren meddelade kommer jag att skriva inlägg som berör många olika områden inom affärsjuridiken och närliggande områden. Om du har några frågor kring något speciellt område är du välkommen att kontakta mig så ska jag försöka lyfta upp ämnet.

Vi hörs!

Johannes Gehlin

 

Hösten, uppstart och nystart

Linköping En för min del härlig sommar börja lida mot sitt slut och det verkar som att de flesta är tillbaka från semestrarna. Mingelinbjudningar till olika nätverkssammankomster trillar in och arbetet har dragit igång på allvar.

Advokatfirman Glimstedt Östergötland drar ut på sommaren genom att fira 20-årsjubileum med en resa till Tallinn i nästa vecka tillsammans med övriga 15 kontor från Sverige och Baltikum. Nytta med nöje!

Hösten har alltid varit en tid för nystart för mig, så också den här hösten. Jag ska vidare mot nya utmaningar och lämnar över stafettpinnen här på Affärsliv till min kollega Johannes Gehlin. Johannes arbetar brett inom affärsjuridik med bland annat företagsöverlåtelser, ägarfrågor och arbets- samt associationsrätt. Som erfaren processjurist hanterar han även flera olika typer av tvistelösningar och domstolsförfaranden. Nästa vecka handlar hans inlägg om diverse anställningsfrågor i samband med företagsöverlåtelser.

Tack för ert intresse under min tid här!

Vi ses!

Marielle Eriksson-Nygren

 

Ditt företag kan få 200 miljoner kr i böter för att inte följa nya PUL

Linköping Vikten av korrekt behandling av personuppgifter kan i framtiden få avgörande betydelse för en verksamhets överlevnad. Idag gästar min kollega Johan Nyberg bloggen och redogör för viktiga nyheterna som väntar inom personuppgiftsområdet. Johan är en av de advokater hos oss som är särskild inriktade på personuppgiftsfrågor och dataskyddsförordningen.

Fick jag din uppmärksamhet? Det kan man faktiskt säga är syftet med både rubriken och den EU-förordning (EU-lag) som förkortas GDPR och som träder i kraft den 25 maj 2018, nämligen att väcka intresse för personuppgiftsfrågor. En av de största förändringarna är just de höga böter man kan drabbas av om man bryter mot den nya lagen, närmare bestämt det som är högst av 4 % av företagets globala omsättning eller 20 miljoner euro.

 Lagen gäller behandling av personuppgifter, vilket innebär att den är relevant för så gott som alla företag eftersom så gott som alla behandlar personuppgifter. Vi kan börja med vad som är personuppgifter, nämligen alla uppgifter som - direkt eller indirekt (t.ex. genom samkörning med andra uppgifter som man har tillgång till eller om man förfogar över lagliga medel som rimligen kan komma att användas och som gör det möjligt att koppla uppgifterna till en person) - kan kopplas till en levande fysisk person. Det kan bland annat vara fråga om namn, telefonnummer, e-postadress, omdömen, bankuppgifter, uppgift om medlemskap i föreningar, biometriska uppgifter (t.ex. fingeravtryck), fotografier eller IP-adresser.

När det sedan gäller vad som är behandling så är det kort sagt all kontakt med personuppgifter, t.ex. lagring, ändring, läsning, överföring eller radering.

Personuppgifter behandlas ofta i register över exempelvis anställda, deras anhöriga, kunder och kontaktpersoner hos leverantörer samt i innehåll i e-post och på webbplatser. Om det är så att man redan idag följer PUL, den praxis som har utvecklats på området och de rekommendationer och uttalanden som Datainspektionen har gjort, så har man en väldigt bra utgångsposition. Det är dock många som inte riktigt har koll på sin hantering av personuppgifter. Överträdelser kan t.ex. ske genom att behandla personuppgifter utan laglig grund (exempelvis giltigt samtycke eller en s.k. intresseavvägning) eller att inte lämna korrekt information om behandlingen. Frågan som man får ställa sig är om man framöver har råd att inte ha koll.

Men om det nu är så att man redan har ganska bra koll på sin behandling av personuppgifter, så finns det ändå en del nyheter som man behöver ta hänsyn till. Här följer ett urval:

Hårdare krav på samtycke. Det blir strängare krav på vad som anses vara ett giltigt samtycke för att få behandla personuppgifter (samtycke är dock inte den enda grunden för att få behandla personuppgifter). Förändringen medför blanda annat att man kan behöva fundera på om det går bra att dela upp samtycket att avse olika delar självständiga från varandra istället för att ha allt inbakat i allmänna villkor eller en policy för personuppgiftsbehandling.

Ingen missbruksregel. I nuvarande PUL så har vi i Sverige en bestämmelse som i korthet innebär att om man behandlar personuppgifter som inte har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av dem, så har man i princip fria tyglar så länge man inte genom behandlingen kränker den registrerades personliga integritet. Det här undantaget träffar typiskt sett behandling av personuppgifter som sker i innehåll i e-post eller på webbplatser. I och med undantaget alltså försvinner så måste man alltså framöver bland annat ha en rättslig grund för behandlingen och lämna förhållandevis omfattade information om den.

Självständigt ansvar för personuppgiftsbiträden. Om du är ansvarig för ett kundregister som du lagrar hos en molntjänstleverantör, så är leverantören ditt personuppgiftsbiträde. Det innebär bland annat att ni måste ha ett skriftligt avtal som reglerar många frågor rörande personuppgiftsbehandlingen. För närvarande så är personuppgiftsbiträdet endast ansvarig gentemot personuppgiftsbiträdet, men i och med den nya lagen så kan personuppgiftsbiträdet hållas direkt ansvarig gentemot Datainspektionen och registrerade individer.

Krav på inbyggd säkerhet. Den nya lagen ställer hårdare krav på att tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder införs för att skydda personuppgifterna. Vad som krävs varierar beroende på bland annat typ av verksamhet, tillgänglig teknik, kostnad och vad det är för typ av personuppgifter som behandlas. Det finns dock anledning att se över sina IT-system så att man åtminstone kan säkerställa att det finns skydd mot såväl extern som intern obehörig åtkomst samt att det går att följa upp sådan åtkomst.

Vi på Advokatfirman Glimstedt hjälper er så klart gärna med att bena ut de legala frågorna rörande personuppgifter som finns i er verksamhet. Vi kan även löpande agera som ert dataskyddsombud, om det är så att er verksamhet kräver att ni ska ha ett sådant eller om ni ändå vill ha det. Men eftersom även de tekniska frågorna kan vara nog så komplicerade (särskilt med tanke på de nya kraven på säkerhet), så erbjuder vi även ett Workshop-koncept tillsammans med en samarbetspartner med teknisk spetskompetens. På så sätt får ni hjälp med både de juridiska och tekniska utmaningar som följer med den nya lagen.

Ett år kan framstå som en lång tid, men framförallt tekniska förändringar i era IT-system kan ta tid att implementera. Det är därför bra att komma igång med processen redan nu.

Johan Nyberg

Vänd förlust till vinst

Linköping Hur har det gått med upphandlingarna? I höstas slog jag ett slag för att ge sig in på upphandlingsmarknaden. Den offentliga sektorn köper varor och tjänster för över 600 miljarder kronor varje år så det finns pengar att hämta. Det tar lite tid att sätta ihop ett konkurrenskraftigt anbud men en vunnen upphandling kan ge fina affärer med en trogen och kreditvärdig kund. Min kollega Sebastian Katsinas påminde mig häromdagen om att även en förlorad upphandling är värd lite tid. Det finns nämligen möjligheter att vända en förlorad upphandling till en vunnen affär.

Upphandlingsreglerna är lite omständliga och det orsakar inte bara besvär för dig som anbudslämnare utan även för den upphandlande myndigheten. Ibland blir det fel. Att du inte fick affären kan ha berott på att den upphandlande myndigheten inte följde upphandlingslagstiftningen. Upphandlingar har relativt sett hög ändringsfrekvens. Ungefär var tredje upphandling ändras helt eller delvis vid överprövning i domstol. I vart tredje fall har alltså upphandlande myndighet inte följt regelverket. Det finns således anledning att fundera över de upphandlingar du inte vinner. Först måste du förstås ta reda på varför ditt anbud inte blev antaget. Har du uppfyllt alla krav som ställdes? Om inte får du vässa dig till nästa gång. Har du uppfyllt alla krav kan du begära ut det vinnande anbudet och därifrån avgöra om vinnaren uppfyllde alla krav och om utvärderingen av anbuden gått rätt till. Finns det anledning att ifrågasätta resultatet är en överprövningsprocess ett billigt förfarande (du betalar ingen ansökningsavgift) och går också relativt fort i domstolsmått mätt - drygt 2 månader är genomsnittstiden. Det kan alltså löna sig att lägga lite tid även på de förlorade kontrakten och vända förlust till vinst.

Vi ses på Norrköpings Näringslivsmässa nästa vecka, monter 63. Välkomna!

 

Johannes Gehlin är advokat och jobbar på Advokatfirman Glimstedt i Östergötland.
  • Senaste nytt
  • Senaste nytt